Our Writers

 

Editor/Publisher; Calvin T. Adams |||

Associate Editor; Christian Starr

Official Website; https://twitter.com/MrzZeta

 

Staff Writer: James Swift Jr.

Official Website; https://twitter.com/metalswift

Staff Writer: Terry Poole

Official Website; https://Twitter.com/TerryRockHead

 

Staff Writer: Bobby Jackson

Official Website; https://Instagram.com/BobbyJHeavyMetal